Ski Freestyle: Weltcup

10:50 - 12:30
Skiakrobatik, 2019